Replaces Comet Pump 0600.0054.00 Piston Nut and Seal Kit for Most Comet Pumps


***SHIPS FREE***

Replaces Comet # 0600.0054.00 Piston Nut and Seal Kit for the following pumps:
FW FW2 FWD FWD2
FWS FWS2 HW HWD
HWS RWN SW RW
RWS SWS TW TW Pemium
TWS TWS Premium